Езиково-говорни нарушения

Говорните и езикови нарушения се свързват с проблеми в комуникирането и с нарушения на звуково-артикулационните функции.

Тези нарушения или закъснения варират, от проста замяна на един звук с друг, до неспособсност да се разбира или използва езика, или до неспособност да се използва звуково-артикулационния апарат за продуциране на разбираема реч.

Комуникационните способности на едно дете/ученик се смятат за закъснели, ако той/тя са забележимо изостанали от техните връстници, по отношение на тяхната реч, или езикови способности.

Видове често срещани езиково-говорни нарушения

Дислалия

Дислалията е нарушение, свързано със звукопроизносителната страна на речта. Децата с дислалия имат нормален слух. Те имат достатъчен запас от думи, правилно построяват изреченията си, съгласуват по род, число и време, думите в тях, но имат неправилно произношение на някои звукове (от една или няколко различни групи).

Дислалията е едно от най-често срещаните нарушения на речта. Според статистиката, тя се среща при 17-20% от децата от начална училищна възраст и при 25-30% от децата в предучилищна възраст (5-7 год.)

Онтогенична периодизация на артикулацията:

  • От 0 до1 год. – гласни и съгласни М, П- Б
  • От 1г. до 1г. 6 м. – Н, Т-Д, В – Ф, Х
  • От 1г.6 м. до 2 г. 6 м. – К- Г, С – З, Ц
  • От 2 г. 6 м. до 4 г. – Ш – Ж, Ч, Щ
  • От 4г. до 5г. 6 м. – Р,Л

 

Алалия или общо недоразвитие на речта

Алалията е органично недоразвитие на речта от централен характер. При нея се проявяват ( в различна степен) нарушения на висшите психични функции и процеси.

Много често децата, които забавят говорното си развитие имат нарушения в:

  • ориентиране в пространството
  • възприятия за цветовете
  • възприятия за форма и големина
  • възприемане и възпроизвеждане на ритмични структури

Заекване / Нарушение на темпа и ритъма на речта

Нарушава се плавността на речта от не волеви повторения и/или удължавания на звукове, срички, думи или фрази, а също и от не волеви паузи, или принудителни прекъсвания.

Има няколко вида заекване в зависимост от това, дали е наследствено обусловено, дали има органично нарушение, или е психо-травма.

Най-честите прояви са следствие на психо-травми. Заекването се появява в ранна детска възраст и ако не се коригира може да остане за цял живот.

Дислексия

Дислексията е специфично нарушение при четене. Изразява се в затруднение при четене на букви, срички, думи, изречения или текст. Представлява нарушение, което оказва влияние върху развитието на способността за четене. “Дислексията не е болест, а състояние” – категорична е проф. Ваня Матанова. Децата с дислексия виждат света по особен начин.

Дисграфия

Дисграфията е специфично нарушение при писане. Затрудненията са при писане на букви, срички, думи, изречения или текст.